اوقات شرعی
 
     
   • منوی اصلی

   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   •    
    قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن در زیر قابل دریافت میباشد.